Strategisch omgaan met zorgvastgoed

 

Er is voor een zorginstelling geen strategischer thema dan vastgoed. Natuurlijk: kwaliteitszorg, innovatie, personeelsbeleid: allemaal reuze belangrijk. Maar de meest verstrekkende beslissingen worden genomen bij keuzes in het vastgoed. Locatiekeuzes, beslissingen over huur en eigendom, het bepalen van de omvang, de uitstraling en de afwerking. Afstoten, nieuwbouwen of renoveren. Verduurzamen. Het zijn vaak beslissingen voor de komende 20 of 30 jaar. En zij bepalen in hoge mate hoe aantrekkelijk een locatie is voor cliënten en familie, hoe prettig het is er te werken en of de instelling op de lange termijn financieel gezond is. Kortom, vastgoed hoort thuis op de bestuurstafel.  

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Vastgoedstrategie
Uw organisatie beschikt ongetwijfeld over een missie en visie. Het (her)formuleren van de strategische doelstellingen maakt deel uit van de beleidscyclus. Het opnieuw gezamenlijk vaststellen ‘waar u voor staat en waar u voor gaat’ is richtinggevend voor de vastgoedstrategie. De vastgoedstrategie doet uitspraken over de gewenste omvang, samenstelling, uitstraling, kwaliteit, kapitaalbeslag en courantheid van de portefeuille, het locatiebeleid, het eigendomsbeleid, de vastgoedorganisatie etc. Ofwel: hoe gaat uw vastgoed u helpen uw doelstellingen te realiseren.
Scenario-analyse
Hoe kunt u omgaan met onzekere ontwikkelingen? De vastgoedportefeuille ontwikkelt zich dynamisch. De wereld is niet maakbaar en niemand kan 20 of 30 jaar vooruitkijken. Daarom zijn wij gewend om scenario’s te ontwikkelen voor de belangrijkste externe onzekerheden, zoals toekomstig overheidsbeleid. Het is de kunst om vastgoedplannen vervolgens ‘adaptief’ vorm te geven, rekening houdend met verschillende toekomstscenario’s.
Portefeuillescan
Hoe presteert uw vastgoed? De basis voor ieder plan is inzicht in de huidige vastgoedportefeuille. Wat is de functionele en technische staat per gebouw/gebouwdeel? In welke mate draagt het bij aan de (zorg)doelstellingen, wat is de financiële bijdrage en welke risico’s loopt u in het vastgoed? Veel gegevens zijn vaak verspreid aanwezig. Wij integreren deze tot stuurinformatie waarmee u grip krijgt op de vastgoedportefeuille.
Strategisch vastgoedplan
Wat is uw transformatie-opgave?
Door de bestaande vastgoedportefeuille te matchen met de strategische ambitie ontstaat zicht op de vernieuwing die nodig is. Per gebouw(deel) en per jaar brengen wij de benodigde ingrepen, opbrengsten en investeringen in beeld. Dit is een iteratief proces waarin financiële en praktische overwegingen leiden tot optimalisaties. Het eindresultaat is een strategisch vastgoedplan of langetermijnhuisvestingsplan met een projectenkalender en een financiële doorrekening. Dit plan dient jaarlijks geactualiseerd te worden en tenminste eenmaal per vier jaar opnieuw opgesteld als onderdeel van de beleidscyclus.
Vastgoedfinanciering
Hoe financiert u de vastgoedportefeuille? Van welke panden wilt u eigenaar zijn? Hoe ontwikkelen de kapitaallasten en de financieringsbehoefte zich door de jaren heen?
Alle keuzes rondom (des)investeringen, (ver)koop en (ver)huur bepalen welke kapitaallasten voortvloeien uit het vastgoed, wat de financieringsbehoefte is van jaar tot jaar en hoe de financiële ratio’s zich ontwikkelen. Financieringsaanvragen onderbouwen wij samen met u vanuit de strategie, de ontwikkeling van de zorgvraag, het vastgoedbeleid en risicoanalyses.
Van plan naar uitvoering
Het ten uitvoering brengen van het strategisch vastgoedplan vraagt om een adequate inrichting van de vastgoedorganisatie en de project- en programma-organisatie. Wij werken zowel aan de inrichting als aan de uitvoering van projecten. In de besturing hiervan is het belangrijk om de go/no go momenten in de projecten te blijven verbinden aan de overall doelstellingen van de organisatie.

Wat levert het op?

U heeft een lange termijn perspectief voor het vastgoed. De koers is duidelijk, projecten zijn benoemd en de financiering geregeld. In de toekomst houdt u de mogelijkheid om in te blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact neem dan contact op met Hans Hoepel of Ko Allemekinders.

Hans Hoepel
Partner Zorg
033 - 467 77 68
hho@tg.nl
Meer

Ko Allemekinders
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
033 - 467 77 68
kal@tg.nl
Meer