Organiseren, aanbesteden en contracteren van zorghuisvesting

Het eindresultaat van uw huisvestingproject wordt sterk beïnvloed door de organisatie van het project en de gekozen strategie om het project aan te besteden en te contracteren. Het belang van de strategiekeuze wordt vaak onderschat en is in de snelheid van het opstarten van een project een ondergeschoven kindje. De strategie moet daarom vooraf goed worden doordacht. Wij kunnen u helpen bij het bepalen van uw aanbestedingsstrategie, het inrichten van uw projectorganisatie, en het bepalen van de aanbestedings- en contracteringsvorm.

Wat kunt u van ons verwachten?

John Dols
Projectmanager Zorg en Maatschappelijk Vastgoed
06 20 43 31 97
jpd@tg.nl
Meer

Het begint allemaal met het inrichten van de projectorganisatie op basis van de aanbestedings- en contracteringsstrategie. Hierbij moet duidelijk zijn welke rol de opdrachtgever inneemt in het project. Vervolgens stelt u vast wat u als organisatie zelf wilt doen en wat u wilt inkopen/uitbesteden. Met andere woorden: wie zijn er bij het project betrokken en hoe verhouden deze partijen zich tot elkaar? Duidelijk moet zijn waar de knip komt tussen de activiteiten van de opdrachtgever en de activiteiten van de te contracteren partij(en).

Dit loopt uiteen van strikt gescheiden verantwoordelijkheden tot het volledig uitbesteden van verantwoordelijkheden. Een belangrijke vraag is daarom hoeveel invloed u als opdrachtgever wilt kunnen blijven uitoefenen op het project.

Wij helpen u tot de juiste strategie te komen door samen met u het antwoord op de volgende vragen te formuleren:

  • Hoeveel invloed wilt u op het project kunnen uitoefenen als opdrachtgever en in welke fasen?
  • Hoe wenst u de risicoverdeling en -beheersing in te vullen en daarmee de verantwoordelijkheden in het project?
  • Wat is de mate van gedetailleerdheid van het project?
  • Hoeveel informatie is er op voorhand beschikbaar?
De inrichting van de projectorganisatie en de gekozen aanbestedingsstrategie leiden tot een contractvorm. Hierbij onderscheiden wij de categorieën: traditioneel, geïntegreerd en life cycle (ook wel: volledig geïntegreerd). In deze driedeling is een onderscheid gemaakt naar de verantwoordelijkheidsverdeling: welke partij (opdrachtgever of opdrachtnemer) is verantwoordelijk voor welke aspecten van een bouwopgave.

Wij ondersteunen u met het samenstellen van de juiste contracten behorende bij de gekozen aanbestedings-strategie.

Om de partner(s) te selecteren is het van belang de juiste aanbestedingsvorm toe te passen: openbaar, niet openbaar, met concurrentiegericht dialoog of onderhands.Wij helpen u de vorm te bepalen door samen met u de antwoorden op de volgende vragen te formuleren:

  • Welke inspanning moeten de partijen leveren voor de inschrijving?
  • Hoeveel partijen zijn er beschikbaar?
  • In hoeverre valt de opdracht vooraf te specificeren en te definiëren?
  • Wat is de gewenste doorlooptijd?

Wat levert het op?

Organisatie, strategie, contract
Met onze kennis van aanbestedingsstrategieën, contractvormen en aanbesteden/contracteren en onze jarenlange ervaring in zowel de Cure als Care, kunnen wij u helpen uw organisatie in lijn te brengen met de voorliggende vragen en de wensen. Het eindresultaat van een organisatie- en aanbestedingstraject zijn een projectorganisatie, strategie en een aanbestedings- en contracteringsvorm die passen bij uw organisatie, het project, het gewenste resultaat en risicoprofiel. Vervolgens helpen wij u via contractmanagement en met de gecontracteerde partners gezamenlijk en beheerst het beoogde eindresultaat te behalen.
Mensenwerk
Mensen hebben de natuurlijke neiging om de focus bij aanbesteden en het managen van een contract op aanbestedingsregels, het contract en de eisen te leggen: de ‘harde’ kant van ‘afspraak is afspraak’ en ‘regels zijn regels’. Contractmanagement is echter mensenwerk en een dergelijke afstandelijke, formele houding lijkt veiligheid te bieden, maar effectief communiceren wordt een uitdaging. Een gedreven samenwerkings-/bouwpartner in plaats van slechts opdrachtnemer is uiteindelijk veel waardevoller. Het blijft tenslotte mensenwerk.

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen bij het opstellen van het Programma van Eisen voor uw (nieuwe) huisvesting? Neem dan contact op met John Dols (jpd@tg.nl, 06 – 20 43 31 97).

John Dols
Projectmanager Zorg en Maatschappelijk Vastgoed
06 20 43 31 97
jpd@tg.nl
Meer