Nieuwe huisvesting in de care

In de langdurige zorg verblijven cliënten vaak voor een lange periode bij een zorginstelling. Dit is de plek waar zij wonen, werken, en hun vrije tijd invullen; hun thuis. Kwaliteit van bestaan en het hebben van regie over het eigen leven zijn belangrijke thema’s van veel zorgaanbieders. Het realiseren van nieuwe huisvesting is voor hen dan ook een uitdaging. Een nieuw (t)huis voor cliënten moet aansluiten bij de (zorg)visie van de organisatie en behoeften van cliënten en medewerkers, maar ook toekomstbestendig en financieel haalbaar zijn. Wij kunnen u helpen bij het formuleren van de behoeften en wensen, op basis waarvan we samen met u het Programma van Eisen maken.

Simone Swartjes
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
06 20 41 74 55
ssw@tg.nl
Meer

Belangrijk in onze aanpak is dat we de cliënten, verwanten, medewerkers en het management betrekken in de verschillende stappen naar realisatie van de huisvesting. We inventariseren de gezamenlijke eisen, behoeften en wensen ten aanzien van de leefomgeving. Het vertrekpunt daarbij is de gewensteen niet de bestaande situatie. Het inventariseren van wensen en behoeften betekent overigens niet dat deze per definitie worden gehonoreerd; compromissen en keuzes worden niet geschuwd. Deze zijn echter wel transparant en gebaseerd op bewust gemaakte afwegingen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Aan de hand van thema’s die direct betrekking hebben op de leefomgeving van cliënten, zoals veiligheid, privacy en zelfredzaamheid, inventariseren we de behoeften en wensen. Dit doen we op basis van de dagindeling: hoe ziet de dag eruit, hoeveel tijd brengt men waar door, met wie, wat zijn de wensen daarover? We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen, die we altijd in overleg met u bepalen en die we uiteraard afstemmen op de mogelijkheden en wensen van de cliënt.
Hierbij kunt u denken aan het meelopen met de zorg door een van onze adviseurs, een themabijeenkomst over ‘het nieuwe huis’, een bijeenkomst met de cliëntenraad en interviews met cliënten en verwanten. Waar mogelijk leggen we alles, uiteraard na goedkeuring, vast op film en schrift.
In een eerste workshop begeleiden wij de huisvestingswerkgroep, die in overleg met u wordt samengesteld. We beginnen de workshop met een compilatie van de beelden en input uit stap 1, om de wensen en behoeften van cliënten en verwanten inzichtelijk te krijgen. De deelnemers brengen vervolgens in deelgroepen de ideale leefomgeving voor cliënten en de ideale werkomgeving voor medewerkers in kaart.
De deelnemers werken daarna in dezelfde deelgroepen uit hoe deze kunnen worden gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel van de workshop is de fase waarin de verschillende deelgroepen elkaar kritisch bevragen. Dit leidt ertoe dat de ideeën die overeind blijven sterker worden. Als afsluiting probeert de werkgroep een woning/gebouw samen te stellen die/dat voldoet aan de wensen en ideeën uit de stappen 1 en 2.
Op basis van alle beschikbare informatie stellen we samen met u het Programma van Wensen op, met als uitgangspunt de ideale situatie. We geven daarbij antwoord op vragen als: welke relatie hebben de zorglocatie en de gebouwen tot de omgeving, waar moet het gebouw aan voldoen, waar moeten alle afzonderlijke ruimten aan voldoen.
In een 2eworkshop leggen we aan de huisvestingswerkgroep het Programma van Wensen voor. Gezamenlijk maken we onderscheid tussen wensen/behoeften die voor de toekomstige situatie noodzakelijk dan wel wenselijk zijn.
Deze fase draait om het samenbrengen van de belangen van cliënten, verwanten, medewerkers en management. We maken het Programma van Wensen realistisch. De wensen vertalen we concreet door in eisen voor de beleving en het functioneren van het gebouw en het terrein. In de praktijk blijkt dat belangen soms tegenstrijdig zijn. Een voorbeeld: de organisatie wil geen kantoor voor medewerkers in de woning van cliënten. De medewerkers vinden dat wel noodzakelijk in verband met het voeren van gesprekken met cliënten en verwanten.
Gekozen is voor één kantoor voor meerdere woningen, waarbij het kantoor niet uitkijkt op de huiskamer. Dit is een concessie aan het Programma van Wensen, maar de kern blijft overeind; de ondersteuning van cliënten en het administratieve werk zijn van elkaar gescheiden. Samen met een afvaardiging van de organisatie en eventueel met de architect maken wij het functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen. Daarna vindt terugkoppeling plaats aan de huisvestingswerkgroep en de cliënten en verwanten.
Wij verliezen de haalbaarheid van het plan ook in deze fase niet uit het oog. Op basis van het functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen geven we op basis van kengetallen een eerste indicatie van de (bouw)kosten.
In de verdere uitwerking van het plan worden meer gedetailleerde kostenramingen opgesteld door architect en adviseurs.

Wat levert het op?

Draagvlak

Het Programma van Eisen, dat wij op basis van de hierboven geschreven aanpak met u maken, heeft draagvlak bij uw medewerkers, bewoners en hun familie, omdat we vroeg in het proces de ‘spelers’ betrekken. Zo biedt het Programma van Eisen een stevige basis voor het ontwerp.

Tijd

Door tijd en ruimte te nemen voor het Programma van Eisen, winnen we tijd in de ontwerpfase. Zeker als we de architect al vroeg in het traject meenemen in de keuzes en afwegingen die worden gemaakt.

Visitekaartje

Een passende en prettige leefomgeving voor cliënten, een goede werkomgeving voor medewerkers, huisvesting die, ook in de toekomst, financieel haalbaar is. Een huisvesting die tevens als visitekaartje dient.

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen bij het opstellen van het Programma van Eisen voor uw (nieuwe) huisvesting? Neem dan contact op met Simone Swartjes (ssw@tg.nl, 06 – 20 41 74 55).

Simone Swartjes
Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg
06 20 41 74 55
ssw@tg.nl
Meer