Bouwagent

Als opdrachtgever van grote projecten in de zorg heeft u een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving en naar uw eigen organisatie. Grote investeringen zijn noodzakelijk om uw organisatie nieuwe impulsen te geven, maar kunnen ook een risico vormen voor de continuïteit. Uw kredietverstrekkers en/of Raad van Toezicht hebben behoefte aan een onafhankelijke, externe partij die transparant is en verantwoording aflegt over het verloop van uw bouwproject. Hiervoor kunt u een bouwagent inschakelen. Wij kunnen deze rol voor u vervullen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Als bouwagent voeren wij namens u toezicht uit op alle beheersaspecten van een bouwproject. Denk hierbij aan: planning, financiën, kwaliteit, samenwerking en besluitvorming. Op al deze aspecten doen zich risico’s voor. Als bouwagent signaleren wij deze risico’s vroegtijdig en rapporteren hierover. Zo kan worden ingegrepen voordat er ongewenste en onbeheersbare gevolgen optreden. Wij doen dit vanuit een onafhankelijke positie. Wij rapporteren periodiek, zodat u en uw stakeholders goed geïnformeerd blijven en ook de effecten van de getroffen beheersmaatregelen zien.
Concrete aanpak
Concreet toetsen wij het project op de volgende beheersaspecten: planning, financiën, projectorganisatie en besluitvorming, kwaliteit en veiligheid, risico’s. Per beheersaspect geven wij een oordeel en doen suggesties voor beheersmaatregelen. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande rapportages. Waar nodig vullen wij deze aan met gesprekken met sleutelfiguren. Indien nodig voeren we gerichte audits van kwetsbare of risicovolle onderdelen uit. We maken periodiek een rapportage, die we met u als opdrachtgever bespreken, waarna we deze doorzenden naar uw stakeholders.
Organisatorische inbedding
Onderscheidend in onze aanpak is dat wij veel aandacht besteden aan de organisatorische inbedding van uw project. In hoeverre voelt uw organisatie zich verbonden met het project? Is ze bereid tijd en energie te steken in het tijdig aanleveren van informatie en in het nemen van de juiste beslissingen als het bijvoorbeeld gaat om nieuwe manieren van werken en aan te schaffen apparatuur? Maar ook: Is ze op tijd klaar voor het in gebruik nemen van de nieuwbouw? Is de organisatie aangepast, zijn nieuwe werkwijzen getraind?

Wat levert het op?

U heeft goed zicht op uw project en de daarin besloten risico’s. Deze risico’s worden in de tijd gevolgd, waardoor u ook inzicht krijgt in de effectiviteit van de beheersmaatregelen.

U ontvangt steeds een compacte rapportage, die u kunt delen met uw stakeholders. Onze ervaring is dat een dergelijke rapportage het onderlinge vertrouwen versterkt. Maar ook in uw eigen organisatie heeft een dergelijke rapportage effect. Mensen worden alert en gaan haast vanzelf meer verantwoording afleggen voor hun keuzes.

Ko Allemekinders

Adviseur Huisvesting en Vastgoed Zorg

kal@tg.nl,
033 – 467 77 68

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen ondersteunen als bouwagent? Neem dan contact op met Ko Allemekinders.